รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

From: Admin 13 กันยายน 2563 08:53

ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง