รายละเอียด

เนื้อหา

ประกาศนโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงพยา

From: Admin 15 มกราคม 2563 10:32

ประกาศนโยบายการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม แก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงพยาบาลงาว

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีนโยบายให้ส่วนราชการดำเนินคดีอาญาวินัยรวมทั้งการใช้อำนาจทางการบริหารหรือมาตรการทางปกครองอย่างเฉียบขาดในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติด โรงพยาบาลงาว ได้ตระหนักระมัดระวังและประพฤติตนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดพร้อมร่วมผนึกกำลังในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จึงแจ้งนโยบายและมาตรการบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด