รายละเอียด

เนื้อหา

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างบนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

From: Admin 20 พฤศจิกายน 2561 15:56

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลงาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของกรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ได้สนับสนุนเงินงบประมาณ เป็นจำนวน 1,028,450.-บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน และทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการขออนุมัติแผนเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำแผนฯดังกล่าว ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลงาว (www.ngaohospital2016.com) พร้อมทั้งปิดประกาศที่บอร์ดของโรงพยาบาลงาว