ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลงาว

โรงพยาบาลงาวเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 40 เตียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลำปาง มีเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่  ห่างจากตัวเมืองลำปาง 83 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองพะเยา 50 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ 89 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางวิ่งผ่านจากจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่

ลักษณะทางภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  มีเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 ตำบล  85 หมู่บ้าน 2 เทศบาล  8  อบต. รพ.สต. 12 แห่ง  ประชากร ประกอบด้วยคนพื้นเมืองและชาวเขา(ชาวเขาร้อยละ 10) ประชากรมีอาชีพหลัก คืออาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดินขาว ที่ตำบลบ้านหวดและตำบลแม่ตีบ  แร่ถ่านหินลิกไนต์ตำบลบ้านแหง 

โครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลงาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาวและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลงาว มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำโรงพยาบาลงาวไปสู่การเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของ HA,HAIT,HPH,PMQA,ITA,EIA และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ชุมชนสามารถดำเนินงานเองได้อย่างยั่งยืน เป็นโรงพยาบาลที่มีการความเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดเวลา และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการของโรงพยาบาลที่เหมาะสมตามบริบทของวิถีชุมชนและพื้นที่ โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

 ด้านการบริการ พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่เหมาะสม จัดอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการให้บริการมีความสะอาดปลอดภัย มีความสะดวกคล่องตัวในการเข้ารับบริการ

ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส ประหยัด มีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการและมีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการบุคลากร

ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม มุ้งเน้นความสมัครสมานสามัคคี มีจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในเครือข่าย มีแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งเชิงรุก เชิงรับและในภาวะวิกฤต พัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพ พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย มีระบบบริหารจัดการการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

ด้านความมั่นคงของโรงพยาบาล เน้นระบบความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงและการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้ให้บริการและผู้มารับบริการเกิดความพอใจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

                                                                                                                          นพ.กฤษฎิ์  ทองบรรจบ

                                                                                                         นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

                                                                                                                      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาว

วิสัยทัศน์ (Vision) 

เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่มีศักยภาพสูง มีมาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลเป็นที่ศรัทธาของชุมชน เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ (Mission)

1.ให้บริการอย่างมีคุณภาพด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูในระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ

2.พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลให้เป็นผู้นำ ในการให้บริการสุขภาพในโรงพยาบาลระดับ F2

3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เป็นองค์กรแห่งความสุข

ค่านิยม

ค่านิยมร่วม
INTEGRITY
I   = Integrity ความซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง ชอบรรม
N  = Network การสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบ
T  = Transparency การสร้างความโปร่งใสในระบบบริหารจัดการ 
E  = Ethic ยึดมั่นในความดี มีคุณธรรม จริยธรรม
G  = Good Governance บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
R  = Reliability ความน่าเชื่อถือ
T  = Teamwork การทำงานเป็นทีมของบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Y  = Yield ความอ่อนน้อมถ่อมตนของทีมบุคลากรในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน

"มุ่งผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม"

 

                      

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)