ข้อมูลหน่วยงาน

ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน


โรงพยาบาลงาวเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลำปาง มีเขตติดต่อกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่  ห่างจากตัวเมืองลำปาง 83 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองพะเยา 50 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองแพร่ 89 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางวิ่งผ่านจากจังหวัดเชียงราย- เชียงใหม่

ลักษณะทางภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา  มีเขตการปกครอง ทั้งหมด 10 ตำบล 85 หมู่บ้าน 2 เทศบาล  8 อบต.  รพ.สต. 12 แห่ง  ประชากร ประกอบด้วยคนพื้นเมืองและชาวเขา(ชาวเขาร้อยละ 10) ประชากรมีอาชีพหลัก คืออาชีพเกษตรกรรม นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แร่ดินขาว ที่ตำบลบ้านหวดและตำบลแม่ตีบ  แร่ถ่านหินลิกไนต์ตำบลบ้านแหง 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลงาวและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลงาว มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการนำโรงพยาบาลงาวไปสู่การเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพของ HA,HAIT,HPH,PMQA และมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในชุมชน เพื่อผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ให้ชุมชนสามารถดำเนินงานเองได้อย่างยั่งยืน เป็นโรงพยาบาลที่มีการความเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดเวลา และเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการของโรงพยาบาลที่เหมาะสมตามบริบทของวิถีชุมชนและพื้นที่ โดยมีนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขดังนี้

 ด้านการบริการ พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ ให้ความมั่นใจและสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ สนับสนุนให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีการแพทย์ที่เหมาะสม จัดอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการให้บริการมีความสะอาดปลอดภัย มีความสะดวกคล่องตัวในการเข้ารับบริการ

ด้านการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาล สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ความโปร่งใส ประหยัด มีคุณภาพ ภายใต้ระเบียบกฎเกณฑ์ทางราชการและมีระบบคุณธรรมในการบริหารจัดการบุคลากร

ด้านการเงินการคลัง เพิ่มรายรับ ลดรายจ่าย มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม มุ้งเน้นความสมัครสมานสามัคคี มีจริยธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่

ด้านภาคีเครือข่ายสุขภาพ สร้างความร่วมมือในเครือข่าย มีแนวทางในการดำเนินงานสาธารณสุข ทั้งเชิงรุก เชิงรับและในภาวะวิกฤต พัฒนาระบบการส่งต่อ การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ของเครือข่ายสุขภาพ พัฒนาระบบที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งเครือข่าย มีระบบบริหารจัดการการเงิน การคลังและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม

ด้านความมั่นคงของโรงพยาบาล เน้นระบบความปลอดภัยบริหารความเสี่ยงและการเจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ให้บริการและผู้มารับบริการ มุ่งเน้นการพัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากรโรงพยาบาลเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนผู้ให้บริการและผู้มารับบริการเกิดความพอใจ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

แผนยุทธศาสตร์สาธารณสุขอำเภองาว     จังหวัดลำปาง ปี 2562


วิสัยทัศน์ :: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมเพื่อประชาชนสุขภาพดี

พันธกิจ :: พัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

เป้าหมาย ::   ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

ค่านิยมร่วม

“ มุ่งผลสัมฤทธิ์   จิตบริการ   ทำงานเป็นทีม “

 

ประเด็นยุทธศาสตร์


ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : ยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)